ภาพฝึกอบรมในโครงการ Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) เดือน มีนาคม ประจำปี ๒๕๕๙

ภาพฝึกอบรมในโครงการ Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) เดือน มีนาคม ประจำปี ๒๕๕๙

 ภาพฝึกอบรมในโครงการ Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) เดือน มีนาคม ประจำปี ๒๕๕๙

๑.เนโกะ คลีนิค

๒.บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

๓.บริษัท อี วาย คอร์ปอเรทเซอร์วิสเซส จำกัด

๔.มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

๕.โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย