ภาพฝึกอบรมในโครงการ Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) เดือน เมษายน ประจำปี ๒๕๕๙

ภาพฝึกอบรมในโครงการ Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) เดือน เมษายน ประจำปี ๒๕๕๙

 ภาพฝึกอบรมในโครงการ Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) เดือน เมษายน ประจำปี ๒๕๕๙

๑.โรงเรียนอำนวยศิลป์

๒.คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล (ปิ่นเกล้า)

๓.วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

๔.วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

๕.ศูนย์บริการสาธารณสุขธาตุทอง