ภาพฝึกอบรมในโครงการ Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) เดือน กันยายน ประจำปี ๒๕๕๙

ภาพฝึกอบรมในโครงการ Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) เดือน กันยายน ประจำปี ๒๕๕๙

 ภาพฝึกอบรมในโครงการ Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) เดือน กันยายน ประจำปี ๒๕๕๙

๑.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (บริษัท โพรสเพอรัส)

๒.บริษัท ทีทีไอ โกลเบิล ออโตโมทีฟ จำกัด

๓.ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า แห่งประเทศไทย

๔.งานวันช่วยชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 1

๕.บริษัท แท็คฟุ๊ด จำกัด (โครงการร่วมสมาคมแพทย์สตรี แห่งประเทศไทย)

๖.คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.บูรพา