ภาพฝึกอบรมในโครงการ Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) เดือน ตุลาคม ประจำปี ๒๕๕๙

ภาพฝึกอบรมในโครงการ Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) เดือน ตุลาคม ประจำปี ๒๕๕๙

 ภาพฝึกอบรมในโครงการ Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) เดือน ตุลาคม ประจำปี ๒๕๕๙

๑.โรงแรมแกรน ฮาวเวิร์ด (โครงการร่วมสมาคมแพทย์สตรี แห่งประเทศไทย)

๒.บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (โครงการร่วมสมาคมแพทย์สตรี แห่งประเทศไทย)