ภาพฝึกอบรมในโครงการ Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) เดือน กุมภาพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๙

ภาพฝึกอบรมในโครงการ Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) เดือน กุมภาพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๙

 ภาพฝึกอบรมในโครงการ Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) เดือน กุมภาพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๙

๑.แทมมารีน คลีนิค

๒.โรงเรียนธนบุรี วรเทพี พลาลักษณ์

๓.คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล ศาลายา

๔.สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย